تلفن هماهنگی بانوان: ۳۸۸۱۸۱۱۱-۰۲۵ و  ۰۹۱۹۴۵۱۰۰۲۰ 

        و تلفن هماهنگی آقایان: ۳۸۸۲۴۷۷۰-۰۲۵  و  ۰۹۳۲۲۵۱۲۹۸۷ و  ۰۹۱۹۱۹۶۶۰۱۴

        سامانه پیامکی: ۳۰۰۰۵۸۴۰۹۹۹۴۴۲